Gebruiksvoorwaarden


De dienst "Toernooivoetbal.com" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Yosoku Games. Aan het gebruik van Toernooivoetbal.com zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Toernooivoetbal.com te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Yosoku Games schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1
Het spel Toernooivoetbal.com wordt u aangeboden ter vermaak. Respecteer de spelregels en de andere spelers!
1.2
Om Toernooivoetbal.com te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3
U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Yosoku Games mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Yosoku Games heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4
Met Toernooivoetbal.com worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Yosoku Games voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden Toernooivoetbal.com te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het lastigvallen van andere spelers, het bederven van de spelervaring, het zich voordoen als een ander of als een beheerder/moderator van Toernooivoetbal.com, of het op enigerlei wijze gebruiken van cheats of trucs om vals te spelen (zulks ter beoordeling van de spelleiding).
2.2

Daarnaast is het verboden bij Toernooivoetbal.com

  • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
  • informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
  • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  • informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
  • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  • voor commerciële doeleinden in te zetten;

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.3
Indien Yosoku Games constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Yosoku Games zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Yosoku Games zonder waarschuwing ingrijpen.
2.4
Indien naar het oordeel van Yosoku Games hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Yosoku Games of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Yosoku Games gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5
Yosoku Games is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6
Yosoku Games kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Yosoku Games van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Yosoku Games spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2
Yosoku Games onderhoudt Toernooivoetbal.com actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3
Yosoku Games mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Toernooivoetbal.com aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Yosoku Games zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De dienst Toernooivoetbal.com, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Yosoku Games. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Yosoku Games, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2
Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Yosoku Games heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
4.3
Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Yosoku Games besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4
U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.
4.5
Indien u informatie stuurt naar Yosoku Games, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6
Yosoku Games zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Toernooivoetbal.com, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Yosoku Games daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Yosoku Games zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1
Om u Toernooivoetbal.com gratis aan te kunnen bieden, vertoont Yosoku Games op Toernooivoetbal.com advertenties van haar sponsors.
5.2
Het is niet toegestaan de vertoonde advertenties te blokkeren. Yosoku Games heeft het recht uw toegang tot de dienst te blokkeren als zij dit detecteert.
5.3
Raadpleeg de privacyverklaring van Yosoku Games om meer te weten te komen over uw privacy bij het vertonen van advertenties.

Artikel 6. Aansprakelijkeheid

6.1
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Yosoku Games geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
6.2
Yosoku Games is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Yosoku Games meldt.
6.4
In geval van overmacht is Yosoku Games nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1
Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2
Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3
Yosoku Games kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1
Yosoku Games mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2
Yosoku Games zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Toernooivoetbal.com worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Yosoku Games gevestigd is.
9.3
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4
De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Yosoku Games wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5
Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6
Yosoku Games is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Toernooivoetbal.com of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de voorwaarden op Toernooivoetbal.com, dan verzoeken wij u om een e-mail te schrijven aan [email protected].


Download de gebruikersvoorwaarden

Mede mogelijk gemaakt door Yosoku Games